Hizmetlerimiz

Firma Yönetimlerinin Mali ve Finansal hedefleri konusunda mali müşavirlik bilgilendirme ve danışmanlık

Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketinizin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması

Muhasebe Süreç ve Organizasyonlarının kurulması veya revizyonu

Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve Finansal Muhasebe süreç ve organizasyonlarının kurulması veya revizyonu

Yatırım Teşvik Belgesi,(Ytb) Proje, Alımı,Kapatılması

Ytb Revizeleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B) Elektronik imza)

DİİB Revizeleri

Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatları

İthal Lisansı ve Gözetim Belgeleri

Kullanılmış Makina İthal İşlemleri

İhracata Yönelik Devlet Destek ve Teşvikleri

Kosgeb Destekleri

Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,

Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi (e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden

Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya banka disketi formatında iletimi

Yıllık izin ve satış primlerinin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş İşlemleri

İrtibat Ofisi Başvuru ve kuruluş işlemleri

Şube Kuruluş ve Tescil İşlemleri

Şirket Ana Sözleşme değişikliği, Adres değişikliği, Tür değişikliği, Hisse devri gibi konularda anahtar teslim danışmanlık hizmeti sunmaktadır

AR-GE ve Tasarım Merkezlerinin mali, finansal ve vergi dinamiklerinin yapılandırılmasında, 5746 sayılı kanun ile yürürlükte olan teşviklerin tüm unsurları ile firma özelinde değerlendirilmesinde, mevzuatın uygulama ve denetim hükümleri kapsamında uygulanma esaslarının incelenmesinde, proje etkinliğinin ölçülmesi ve matematiksel faydalarının tespiti aşamalarında çözüm odaklı hizmet vermektedir.

Mali belge ve kayıtlarındaki hatalı ve riskli alanları objektif ve bağımsız kuruluşlar tarafından incelenmesi firmaların iç kontrol sistemlerinin güvenirliğini ve revizyonunu gerektiren alanların belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

Mali Müşavirlik hizmetleri ve yetkisi çerçevesinde şirket yönetimlerinin talep ettiği alanlarda, belge ve kayıtların kanun koyucu ve mevzuat hükümlerine uygunluğunun ölçülmesi, inceleme ve tetkik edilmesi çerçevesinde hizmet vermektedir.

Şirketlerin vergi politikalarının belirlenmesi, Şirketler hukuku içerisinde ihtiyaçların doğru belirlenmesi, kullanılan İnsan kaynağındaki hukuki yapının değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi konularında, müşterilerine hizmet veren bir danışmanlık şirketidir.

İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdik İşlemleri

Sermaye Artışı Tespit Rapor Hizmetleri

Kredilere İlişkin Tespit Raporu Hizmetleri

Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti Hizmetleri

Şirket Birleşme ve Satın alma Süreçlerine Yönelik Vergi Danışmanlığı ve Mali Süreç Yönetimi

Özel Amaçlı Raporlama Hizmetler

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı